Health

DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Author: Mezizahn Goltihn
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 4 September 2004
Pages: 67
PDF File Size: 2.71 Mb
ePub File Size: 8.93 Mb
ISBN: 323-2-78250-162-1
Downloads: 39476
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikasida

W opisany sposb polewa si przedni i tyln cz podudzia. Diatermoa odbiegaj one od oglnie przyjtych zasad stosowaniaciepa. Zasady dziaania systemu regulacji cieplnej ustroju przedstawio-no schematycznie na rycinie 2. W warunkach rodowiska wodnego obojtny punkt cieplnyskry mieci si w zakresie C, a dla powietrza wynosi okoo 20C.

Naleypamita, e oddziaywanie mechaniczne strumienia wody jest najwikszepod ktem 90, za zmniejszenie kta diiatermia dziaanie. Wpywa on na pogbienie oddechu i zmniejszeniedusznoci w napadzie dychawicy oskrzelowej. KpieleKpiel nazywa si postpowanie, w ktrym cae ciao lub jego czpozostaje przez okrelony czas zanurzone w orodku o odpowiedniejtemperaturze.

Naley pamita, e ochadzanie ustroju nie moe bygwatowne, bowiem takie postpowanie moe wywoa niekorzystneodczyny. Powrt dotemperatury normalnej wystpuje do wolno. By moe jest to mechanizm ochraniajcy mzgprzed przegrzaniem. W niektrych uzdrowiskach wykonuje si zimne okady z solanki. W tych warunkach dochodzi do wyczerpania rezerwsamoregulacji ustroju, co powoduje zaburzenia w jego przystosowaniu sido otoczenia.

Jeli zabieg dotyczy stawu, poleca si wykony-wanie w nim ruchw czynnych w czasie ozibiania, a po jego zakoczeniu- intensywnych wicze ruchowych. W Polsce fizykoterapia i balneoklimatologia speniaj wan rolw systemie suby zdrowia.

Ochodzo-n wod polewa si ponownie chorego. Regulacja chemiczna polega na sterowaniu przemian materii ustroju. Przed zleceniem zabiegu konieczne jest dokonanie oceny stanu gospoda-rki cieplnej chorego, przede wszystkim w aspekcie jego wraliwoci nabodce termiczne. Pkpieli gorcych nie wykonuje si u osb wynisz-czonych i w wieku starczym. Gowa chorego znajduje si pozaszafk, dziki czemu nie oddycha on par wodn. Czynnik ten zaley od reakcji fotochemicznychzachodzcych w tkankach pod wpywem promieni nadfioletowych.

  INTERNATIONALER FRACHTBRIEF CMR PDF

Wod w wannach kinezyterapeutycznych naley zmienia po kadejkpieli, w basenach za zmienia okresowo i odkaa zgodnie z obowizu-jcymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Skra spenia wan rol w mechanizmie oddziaywania na ustrjczynnikw fizycznych. Natrysk wykonuje si w specjal-nym urzdzeniu w ksztacie klatki papuziej, o wymiarach odpowiadaj-cych wzrostowi i objtoci czowieka, zbudowanej z pionowo ustawionychrur.

Jednym z podstawowych odczynw organizmu na ciepo jest odczyn zestrony naczy krwiononych.

O osigniciutego celu decyduje waciwe zaprogramowanie kompleksowego postpo-wania rehabilitacyjnego, w ktrym leczenie specjalistyczne, stosowanew danym schorzeniu, jest kojarzone ze stosowaniem leczniczych wiczeruchowych, czyli kinezyterapii, metodami fizykoterapeutycznymi, lecz-nictwem uzdrowiskowym, poradnictwem psychologicznym oraz opieksocjaln. Liczba receptorw ciepa jest okoo 8 razy mniejsza, a mianowicieok.

Pozakoczeniu tej czynnoci koczyn okrywa si kocem. Czynniki fizyczneCzynniki fizyczne mog by naturalne lub sztuczne, wytworzone przezodpowiednie generatory. Wykonuje si je u chorego pozostajcegow skonie.

Odczyn nieprawidowy wyraa sibladoci skry lub jej zasinieniem, gsi skrk, dreszczami, przy-spieszeniem akcji serca oraz zym samopoczuciem.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Rola medycyny fizykalneji lecznictwa uzdrowiskowegow leczeniu, diagnostycei rehabilitacjiMedycyna fizykalna zajmuje si zastosowaniem metod fizycznych w celachleczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych.

Ochadzanie ustroju powoduje zmniejszenie czstociakcji serca, jak rwnie podwyszenie cinienia rozkurczowego krwi. Polska medycyna moe poszczyci si piknymi tradycjami i osig-niciami w rozwoju balneologii i lecznictwa uzdrowiskowego. Z punktu widzenia21kinetycznej teorii materii ciepo utosamia si z energi kinetycznczsteczek lub atomw oraz energi potencjaln ich wzajemnego od-dziaywania, czyli energi stanu skupienia.

diatwrmia

Czyn-nik kinetyczny oddziauje na organizm w czasie wykonywania wiczeruchowych biernych, wspomaganych i czynnych. WodolecznictwoWodolecznictwo, zwane rwnie hydroterapi, jest dziaem lecznictwafizykalnego, w ktrym wykorzystuje si oddziaywanie wody na ustrj. Istnieje wieledowodw, e dawni Sowianie korzystali z lecznictwa zdrojowego, a nie-ktre odkryte przez nich zasoby wd mineralnych, np.

Kpiele ciepe wykonuje si zwykle jako zabieg higieniczny,stosuje si je rwnie w stanach wzmoonej pobudliwoci, bezsennoci,w niektrych chorobach skry. Dzieci, starcy i kobiety s bardziej wraliwi na te bodce. Przykadem odczynu paradoksalnego moeby reakcja naczy krwiononych na bodziec cieplny, wystpujca niekie-dy w zaburzeniach naczynioruchowych, kiedy zamiast spodziewanegorozszerzenia naczy nastpuje ich skurcz.

  ESPASTICIDAD Y RIGIDEZ DIFERENCIAS PDF

Kpiel wirowa stanowi62form agodnego masau skojarzonego z wpywem krtkofaloowa. W warunkach wysokiej temperatury otoczenia lub w czasie intensyw-nych zabiegw cieplnych, w ktrych oddawanie ciepa drog przenoszenialub promieniowania jest ograniczone lub niemoliwe, zostaje uruchomionymechanizm regulacji cieplnej ustroju zwizany z czynnoci wydzielniczgruczow potowych.

Praktyczny schemat postpowania w tym zakresie podali Cordes i Zeibig ryc. W celu nadania parafinie waciwoci plastycznych do 20 kg roztopionejparafiny staej dodaje si 1 1 parafiny ciekej paraffinum liquidum.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Kpiel parowa cakowita, zwana inaczej ani parow. Diatermua organizmu i wystpujce w jego przebiegu odczyny ze stronyukadw i narzdw ustroju znajduj zastosowanie w celach leczniczych. Wpyw bodcw termicznych na ustrj zaley od nastpujcychczynnikw: Uywane powszechnie takie okrelenia, jak woda jest ciepa” lub dziebdzie ciepy”, w cisym jzyku uywanym w fizyce zostayby zastpionepodaniem temperatury wody czy powietrza. Do naturalnych czynnikw fizykalnych naleczynniki fizyczne biosfery, czyli sfery, w ktrej rozwija si ycie zwierzcei rolinne.

Odczyn ten jest wyko-rzystywany w ciepolecznictwie. Praktycznie nie obarczaj one chorego i mog by wykonywane bezwzgldu na wiek oraz choroby wspistniejce.

Wybrane zabiegi wodoleczniczeOgln liczb zabiegw wodoleczniczych ocenia si na okoo rnychmetod, w ktrych wykorzystuje si wod w jej trzech stanach skupienia,a mianowicie staym, ciekym i gazowym.